دکوری فروشی http://www.brazilnet.ir 2019-03-21T02:42:40+01:00 text/html 2019-02-10T11:23:06+01:00 www.brazilnet.ir دکوری فروشی اندر دل ما تویی نگارا ! http://www.brazilnet.ir/post/24 <p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118);"><a href="https://www.repairz.ir/repairs%F0%9F%91%A8%E2%80%8D%F0%9F%94%A7mobile%F0%9F%91%8Drepair/" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><b>تعمیرات موبایل</b></a>&nbsp;یا تعویض موبایل ؟!!</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">اگر در حال مطالعه ی این مقاله هستید، به احتمال خیلی زیاد شما هم&nbsp; با&nbsp; این دو سوال در چالشید !&nbsp;</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">&nbsp;به راستی کدام یک تعمیر موبایل یا تعویض موبایل?!!</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">همه چی از آنجایی شروع می شود&nbsp; که یار و یاور همیشگی ما سر ناسازگاری بر میدارد</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">دیگر دلش با ما نیست و قصد سفر کرده است!!!</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">با آنکه تازه از شارژ کشیدمش باتری اش&nbsp; به سرعت خالی می شود و از من روی بر می گرداند</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">ارورهای بی دلیل&nbsp; می دهد! و خیلی کند شده است و&nbsp; همه کارهارا با تاخیر انجام می دهد</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">این موبایل دیگر موبایل بشو نیست!</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a href="https://www.repairz.ir/repairs%F0%9F%91%A8%E2%80%8D%F0%9F%94%A7mobile%F0%9F%91%8Drepair/" target="_blank" title="" style="text-align: start; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><b style=""><font color="#006600">تعمیرات موبایل</font></b></a></p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">به ستوه آمده&nbsp; بودم به تعمیرکار نشانش دادم و گفتم مهندس امیدی هست؟! تعمیرکار با لبخند مرموزی</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">&nbsp;که به لب داشت لحظاتی من رو تماشا کرد</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">حرفی نزد ولی حس بدی رو بهم منتقل کرد، دلم هوری ریخت پایین، یه حسی بهم می گفت که</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">&nbsp; دیگه نمیتونم&nbsp; ببینمش و باید اونو برای همیشه&nbsp; فراموش کنم.</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">ساعتی رو توی اتاق انتظار سپری کردم، انقدر استرس و اضطراب داشتم که&nbsp; سر درد هم گرفته بودم</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">با خودم گفتم اگر دوباره برگرده&nbsp; اول یه قاب خوشگل براش می خرم،&nbsp; بعد تند تند&nbsp; آپدیتش میکنم</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">در همین گیرو دار بودم که تعمیرکار آمد و گفت بفرمایید گوشی رو فرمت کردم و رامشو دوباره نصب کردم،&nbsp;</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">الان دیگه کاملا سالمه و هیچ مشکلی نداره</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">اشک تو چشمام جمع شده و بود و ادامه ماجرا….</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">حالا خارج از شوخی&nbsp; کلا خرابی گوشی ها به دو دسته تقسیم میشه</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;"><br></p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">1 – آسیب ها و خرابی های بدخیم</p><p style="border: 0px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(118, 118, 118); text-align: justify;">2 – آسیب ها و خرابی های خوش خیم</p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; font-size: 16px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; color: rgb(118, 118, 118);"><a href="https://www.repairz.ir/repairs%F0%9F%91%A8%E2%80%8D%F0%9F%94%A7mobile%F0%9F%91%8Drepair/" target="_blank" title="" style="text-align: start; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><b>تعمیرات موبایل</b></a></p>